Statut

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
DYSFUNKCJI NARZĄDU ŻUCIA

( tekst jednolity )

Wrocław 2013

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1

Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia określane dalej jako „Towarzystwo” działa na  mocy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach” /tekst jedn. Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm./, ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” /Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność  także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto Zabrze.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§3

Towarzystwo, jest dobrowolnym, trwałym stowarzyszeniem naukowym o celach niezarobkowych

§4

1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia działalności statutowej Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach.

§5

Towarzystwo w ramach swojej struktury organizacyjnej może tworzyć wewnętrzne jednostki:
1. Oddziały terenowe działające na podstawie postanowień rozdziału VI niniejszego Statutu.
2. Organy prasowe.
3. Rady i komisje problemowe o charakterze opiniodawczym.

§6

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci, znaku i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd.

Rozdział II
Cele i środki działania


§7

Celem Towarzystwa jest:

1. Pogłębianie wiedzy na temat etiopatogenezy, symptomatologii, diagnostyki i leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz jej propagowanie w środowiskach medycznych i akademickich jak również wśród pacjentów.
2. Wspieranie badań naukowych poszerzających zakres wiedzy w dziedzinie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.
3. Organizowanie kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów i kursów dokształcających.
4. Współpraca z innymi towarzystwami i instytucjami w kraju i zagranicą realizującymi podobne cele.
5. Reprezentowanie spraw członków Towarzystwa wobec władz resortowych i samorządów lekarskich.
6. Współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej.
7. Krzewienie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§8

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych, korespondentów i wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, posiadający prawa publiczne oraz pełną zdolność do czynności prawnych, będący lekarzem, lekarzem dentystą lub posiadający wykształcenie akademickie w dziedzinie odpowiadającej zakresowi działań Towarzystwa.
3. Członek uznaje cele Towarzystwa, zobowiązuje się przestrzegać jego statutu i regulaminów wewnętrznych.
4. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa lub Zarząd Oddziału na podstawie wniosku złożonego przez kandydata w formie pisemnej deklaracji oraz pisemnego poparcia 1 członka wprowadzającego.
5. Od negatywnej decyzji Zarządu Głównego (Zarządu Oddziału) o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego ZebraniaCzłonków (Walnego Zebrania Oddziału) w terminie 14 dni. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
6. Członkiem honorowym może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, posiadający prawa publiczne oraz pełną zdolność do czynności prawnych, w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa. Wniosek w tej sprawie zgłasza Zarząd Główny do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
7. Członkiem korespondentem może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, posiadający prawa publiczne oraz pełną zdolność do czynności prawnych, stale zamieszkujący zagranicą. Wniosek o nadanie godności członka korespondenta przedstawia Zarząd Główny do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, lub prawna zainteresowana udzielaniem Towarzystwu pomocy finansowej lub rzeczowej. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§9

1. W celu uhonorowania działalności ustępującego Prezesa Zarządu Głównego szczególnie zasłużonego dla realizacji celów Towarzystwa, ustanawia się godność Honorowego Prezesa Towarzystwa.
2. Godność Honorowego Prezesa Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub co najmniej 15 członków Towarzystwa.
3. Prezesowi Honorowemu przysługują wszelkie prawa i przywileje członka honorowego.

§ 10

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
1. czynne i bierne prawo wyborcze,
2. prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem
3. stanowiącym,
4. prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
5. prawo uczestniczenia w sympozjach, konferencjach, zjazdach i innych imprezach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
6. prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa w
7. zakresie i na warunkach ustalonych przez jego władze,
8. prawo do noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 11

Członek zwyczajny jest zobowiązany do :
1. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Towarzystwa,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12

1. Członkowi wspierającemu, członkowi honorowemu i członkowi korespondentowi przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek honorowy i członek korespondent nie są zobowiązani do uiszczania składek członkowskich.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanego wsparcia finansowego oraz do przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 13

1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału,
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 24 miesiące,
d) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
e) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
f) pozbawienia członkowstwa honorowego na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt c), d), f) Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt e) Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczynę tego faktu. Od uchwały lub orzeczenia w powyższych sprawach członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały (orzeczenia).
3. Członek skreślony z listy z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej może ponownie złożyć deklarację i uchwałą Zarządu Głównego (Zarządu Oddziału) zostać przyjęty do Towarzystwa pod warunkiem opłacenia zaległych składek.
 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa


§ 14

Władzami Towarzystwa są władze naczelne oraz władze terenowe.

§ 15

Organami władz naczelnych Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Główny
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński

§16

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby uprawnionych członków w pierwszym terminie, w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić tajny tryb głosowania w poszczególnych przypadkach. Przy równej liczbie głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
3. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród kandydatów niewybranych w ostatnich wyborach, według kolejności liczby uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

§17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§18

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Towarzystwa jest zebraniem członków zwoływanym przez Zarząd Główny raz na 2 lata.2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminach określonych w §16 ust.1.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 3 Zarządów Oddziałów
d) na wniosek co najmniej 1/3 ( jednej trzeciej) ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
4. W przypadku określonym w ust.3. pkt b), c), d) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi Głównemu
5. O terminie Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Główny zobowiązany jest zawiadomić członków najpóźniej na 14 dni przed terminem.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
1. określanie głównych kierunków działania Towarzystwa,
2. uchwalanie statutu oraz zmian w statucie,
3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
4. uchwalanie budżetu Towarzystwa
5. zatwierdzanie, na wniosek Zarządu Głównego regulaminów działania jednostek wewnętrznych, o których mowa w §5 Statutu,
6. wybór Prezesa, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
7. uchwalanie zasad finansowej działalności Towarzystwa,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
9. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
10. podejmowanie decyzji o zmianie nazwy oraz wejściu do stowarzyszeń polskich i międzynarodowych,
11. nadawanie tytułów: członka honorowego, członka korespondenta i Honorowego Prezesa Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o odebraniu powyższych godności.
12. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa.

Zarząd Główny

§20

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz ponosząc odpowiedzialność za swoje działania przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Główny składa się z ośmiu członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza oraz trzech członków.
3. Prezes, wiceprezesi, skarbnik oraz sekretarz tworzą Prezydium Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.

§21

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działań Towarzystwa,
3. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
4. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,
5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
6. organizacja i nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczą,
7. opracowywanie i przygotowywanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
8. podejmowanie uchwał o przyjęciu, odmowie przyjęcia lub skreśleniu członka Towarzystwa, wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
9. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
10. powoływanie i rozwiązywanie jednostek, o których mowa w §5, w tym określanie zasięgu działania oraz siedziby Oddziałów,
11. określanie kompetencji oraz koordynowanie działalności jednostek terenowych,
12. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność narusza prawo, postanowienia statutu lub uchwały władz naczelnych Towarzystwa oraz powoływanie Zarządu Tymczasowego Oddziału.
13. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów jeżeli ich treść narusza prawo, postanowienia statutu lub uchwały władz naczelnych Towarzystwa,
14. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego, członka korespondenta i Honorowego Prezesa Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna

§22

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do kontroli jego działalności.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego oraz zastępcę.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innego organu zarządzającego ani pozostawać z członkami innego organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w tym działalności jednostek terenowych, o których mowa w §5 statutu,
2. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w trybie określonym w statucie,
3. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego w celu omówienia wyników kontroli wewnętrznej,
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu oraz składanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
5. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

§24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński
§25

Sąd Koleżeński jest władzą powołaną w celu:
1. rozpoznawania i rozstrzygania spraw wynikających z naruszania przez członków
Towarzystwa statutu i uchwał władz lub działania członków na szkodę Towarzystwa,
2. rozstrzygania sporów powstałych między członkami na tle statutowej działalności Towarzystwa,

§26

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§27

1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Sądu wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

§28

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym z zastrzeżeniem, że w zespole orzekającym nie może uczestniczyć członek Sądu, jeżeli rozpatrywana jest sprawa, która dotyczy jego osobiście lub osoby, z którą łączy go taki stosunek osobisty lub służbowy, który mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony.

§29

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,
4. wykluczenia

§30

1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka lub organu władz Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie do 30 dni.
2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości stronom w sprawie oraz ogłasza wszystkim członkom podczas najbliższego Walnego Zebrania.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje prawo odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

 

Rozdział V
Jednostki terenowe towarzystwa – Oddziały


§31

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny może powołać Oddziały.
2. Do powołania Oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami zwyczajnymi.
3. Zarząd Główny określa zasięg terytorialny i siedzibę Oddziału, decyduje o jego osobowości prawnej oraz uchwala ogólne zasady gospodarki finansowej Oddziału.
4. Organem rejestrowym Oddziału jest Sąd właściwy dla siedziby Towarzystwa.
5. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebności jego członków poniżej liczby wymaganej dla jego zarejestrowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
b) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie

§32

Władzami Oddziału Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału

Walne Zebranie Członków Oddziału
§33

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału.

§34

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału uczestniczą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Oddziału,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, korespondenci i wspierający z terenu działania Oddziału oraz członkowie władz naczelnych i zaproszeni goście.

§35

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
1. określanie programów działania Oddziału,
2. wybór i odwołanie Przewodniczącego Oddziału oraz członków Zarządu Oddziału,
3. uchwalanie budżetu Oddziału na podstawie uchwał Zarządu Głównego,
4. zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Oddziału.

§36

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Oddziału jest zebraniem członków zwoływanym przez Zarząd Oddziału raz na 2 lata.
2. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje się w terminach określonych w §16 ust.1.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 10 uprawnionych do głosowania członków Oddziału.
4. W przypadku określonym w ust.3. pkt b), c) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno być zwołane nie później niż 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi Oddziału.
5. O terminie Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zobowiązany jest zawiadomić członków najpóźniej na 14 dni przed terminem.

Zarząd Oddziału
§37

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na swoim terenie, zgodnie z uchwałami władz naczelnych.
2. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego Oddziału oraz trzech członków.
3. Posiedzenia zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący.

§38

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1. określanie szczegółowych kierunków działań Oddziału w oparciu o uchwały władz naczelnych oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2. kierowanie bieżącą pracą oddziału,
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału
4. opracowywanie preliminarzy budżetowych Oddziału i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,
5. zarządzanie majątkiem Oddziału, zaciąganie zobowiązań majątkowych w ramach
posiadanych środków i upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,
6. organizacja i nadzór nad prowadzoną przez Oddział działalnością gospodarczą,
7. podejmowanie uchwał o przyjęciu, odmowie przyjęcia lub skreśleniu członka Oddziału, wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
8. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
9. wnioskowanie do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziału.

Rozdział VII
Majątek i fundusze


§39

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§40

Źródło majątku Towarzystwa stanowią wpływy ze składek członkowskich, zapisów, spadków, dotacji i darowizn, dochody z działalności statutowej i gospodarczej, dochody z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej.

§41

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§42

Do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań majątkowych Towarzystwa oraz podpisywania w jego imieniu dokumentów finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Zarządu Głównego.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa


§43

1. Uchwalenie statutu lub jego zmianę oraz rozwiązanie Towarzystwa uchwala Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności, w pierwszym terminie zwołania Walnego Zebrania, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. O zamiarze rozwiązania Towarzystwa członkowie winni być powiadomieni co najmniej dwa miesiące przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powołuje Komisję Likwidacyjną upoważnioną do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe


§44

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

§45

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 7  kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jedn. Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 855 z późn.  zm.) oraz ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Prezes_______________________
Sekretarz_________________________

powrót do - o nas