Wydarzenia

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kazimierz Dolny n. Wisłą

23 -26.05.2002
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – prof. dr Maria Kleinrok
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
– dr n. med. Janusz Borowicz
– dr n. med. Anna Kaczmarek
– dr n. med. Janusz Kleinrok
– lek. stom. Andrzej Bożyk
– lek. stom. Iwona Kuroń-Opalińska
– lek. stom. Monika Litko
– lek. stom. Monika Kochaniec
– lek. stom. Katarzyna Sarna – Boś
– lek. stom. Anna Węgłowska
Komisja Naukowa:
– prof. dr hab. Maria Kleinrok
– prof. dr hab. Hubert Wanyura
– prof. dr hab. Antoni Karasiński
Sekretariat Komisji Naukowej:
– lek. stom. Monika Litko
– lek. stom. Iwona Kuroń

Słowo wstępne przewodniczącej Komitetu Założycielskiego PTDNŻ, prof. Marii Kleinrok do programu II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.

Od 1990 roku nastąpił w naszym kraju gwałtowny wzrost liczby chorych z bólowym zespołem dysfunkcji narządu żucia objawiającym się nie tylko bólami twarzy, ale również bólami głowy oraz przewlekłymi dolegliwościami w obrębie mięśni szyi, karku, pasa barkowego, kończyn i kręgosłupa oraz narządu wzroku i słuchu. Wzrasta również liczba pacjentów młodocianych z ciężkimi postaciami klinicznymi bólowego zespołu dysfunkcji narządu żucia. Rozwój metod diagnostycznych, w tym również metody MR, wskazuje, że u młodocianych chorych występują równie zaawansowane zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych jak u dorosłych. Te niepokojące zjawiska stwarzają potrzebę szerzenia wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia dysfunkcji narządu żucia zarówno wśród lekarzy stomatologów jak i lekarzy medycyny. Zmniejszenie liczby referatów w programie II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia na rzecz dyskusji oraz wykładów monograficznych i dokształcających, wychodzi naprzeciw tym zapotrzebowaniom. Taka konstrukcja programu Zjazdu jest w zgodzie z aktualnymi tendencjami w organizacji zjazdów naukowych. Jest to niewątpliwie podyktowane dynamicznym rozwojem wiedzy związanym z wprowadzeniem nowej aparatury badawczej i diagnostycznej oraz nowych metod leczniczych.
Mamy nadzieję, że udział w Zjeździe znakomitych prelegentów, w tym również gości zagranicznych sprawi, że II Zjazd PTDNŻ zostanie w pamięci uczestników jako udana impreza naukowa i dokształcająca.
Fragmenty przemówienia wstępnego Prezesa PTDNŻ, prof. Marii Kleinrok na otwarciu II Zjazdu PTDNŻ:
Na powitanie chcę w imieniu Zarządu i Komisji Naukowej Zjazdu, jak również swoim własnym podzielić się z Państwem radością z faktu , że wzrasta zainteresowanie współpracą z Polskim Towarzystwem Dysfunkcji Narządu Żucia wśród pracowników naukowych i praktyków wielu specjalności.
Prace na zjazd zostały nadesłane nie tylko przez stomatologów, ale również przez
psychologów , psychiatrów, anestezjologów, specjalistów od leczenia bólu, ortopedów , rehabilitantów, specjalistów terapii manualnej, fizjoterapeutów, radiologów, patomorfologów, jak również przez pracowników naukowych Politechniki i Akademii Wychowania Fizycznego oraz przez studentów.
Satysfakcją napawa rozwijająca się współpraca interdyscyplinarna, gdyż tego m. innymi wciąż brakuje i nam lekarzom i naszym chorym .
Potrzeba wzajemnego dokształcania się wynika m.in. z niezwykłego wzrostu liczby chorych z bólami twarzy i głowy oraz z odległymi objawami związanymi z dysfunkcją narządu żucia po 1990 roku. Ze względu na to, że główną przyczyną tych zaburzeń jest czynnik psychogenny można sądzić, że jest to skutek stresu związanego z transformacją ustrojową w naszym kraju.
Współpraca z Polskim Towarzystwem Badania Bólu pozwoliła na zorganizowanie wspólnego szkolenia dla lekarzy medycyny i stomatologii.
Celem programu dokształcającego w drugim dniu Zjazdu jest również zwrócenie uwagi lekarzy protetyków i ortodontów na konieczność klinicznego rozpoznawania dysfunkcji narządu żucia przed leczeniem w celu uniknięcia jatrogennych powikłań w postaci bólowego zespołu dysfunkcji narządu żucia po leczeniu.

powrót do - wydarzenia